Jak często należy robić szkolenia BHP?

Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie ustalonych zasad. To też organizowanie szkoleń z tego zakresu i sprawdzanie kwalifikacji pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćodświeżane(a) cyklicznie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Szkolenia BHP – po co i dla kogo?

Każda osoba podejmująca pracę zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Wiąże to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to system norm wskazujących ewentualne zagrożenia na określonym etacie. Pokazują one też sposoby przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Poza tym uczą jak należy się zachować w przypadku gdy niepożądana okoliczność następuje.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca bądź wyznaczona jednostka szkoląca. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego uaktualniania posiadanej(ych) wiedzy. Zwłaszcza osoby na stanowiskach kierowniczych muszą być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zalecenie odbywania regularnych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z tematu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których pojawiają się czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju kurs kończy się egzaminem sprawdzającym opanowanie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Pozycje działające przy niebezpiecznych czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na drażniące warunki – w tym wypadku szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie firm. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed kontuzjami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.